§ 1. Strony transakcji

 1. Sklep Abakuskratki.eu prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów znajdujących się aktualnie w ofercie internetowej na stronie sklepu.
 2. Stroną dokonującą zakupów w www.abakuskratki.eu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym konsument, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej NABYWCĄ.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów w sklepie www.abakuskratki.eu jest:
  PPHU Abakus Małgorzata Dębicka z siedzibą przy ul. Zachodniej 6 23-204 Kraśnik o numerze NIP: 715‑128-81-84, REGON: 431241827
  zwana dalej SKLEPEM.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie sklepu www.abakuskratki.eu
 2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawionych na stronach sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Wszystkie produkty przedstawione na stronach sklepu są objęte gwarancją producenta.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień w sklepie www.abakuskratki.eu następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie sklepu przez telefon u dowolnego Doradcy Klienta oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@abakuskratki.pl
 3. SKLEP potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, lub najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego.
 4. W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymania zamówienia telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, SKLEP zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu jego potwierdzenia, jeśli pomimo podjętych prób kontaktu, potwierdzenie otrzymania zamówienia nie było możliwe.
 5. Przyjęcie zamówienia przez SKLEP następuje drogą telefoniczną lub przez pocztę elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez SKLEP następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
  • za pobraniem, należność płatna kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki,
  • przelewem przed dostawą towaru na podstawie faktury pro forma wystawionej przez SKLEP na wskazany w fakturze rachunek bankowy,
  • kartą kredytową lub płatniczą (Visa, Mastercard) – transakcja on-line przez centrum autoryzacji kart
  • gotówką w kasie przy odbiorze z magazynu SKLEPU przy ul. Zachodniej 6 w Kraśniku lub gotówką do rąk dostawcy przy dostawie transportem własnym SKLEPU,
 2. W przypadku płatności przelewem faktura pro-forma zostaje wysłana NABYWCY drogą elektroniczną lub faksem, jeśli NABYWCA wybierze tę formę płatności.

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia. Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie, SKLEP niezwłocznie informuje o tym NABYWCĘ.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP do dnia wysłania towaru do NABYWCY.
 3. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia NABYWCA jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez SKLEP. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia.
 4. W przypadku płatności kartą kredytową lub płatniczą, ze względu na Państwa bezpieczeństwo, transakcja podlega weryfikacji przez centrum autoryzacji kart, sporadycznie może to spowodować jednodniowe opóźnienie w wysyłce tych towarów, dla których na stronach SKLEPU podana jest dostępność: wysyłka natychmiast.
 5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru.
 6. Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone NABYWCY niezwłocznie.
 7. W szczególnych przypadkach, dotyczących:
  • niektórych zamówień, o wartości przekraczającej 5000,-
  • produktów produkowanych na indywidualne zamówienie, lub
  • odroczenia wysyłki i magazynowania towaru dłużej niż 10 dni roboczych,

  może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia, a płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej przez SKLEP faktury pro-forma na wskazany w niej rachunek bankowy.

 8. Przedpłata wymagana jest zawsze w przypadkach zamówień na produkty, które mają być w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY oraz zamówień na produkty, którym na życzenie NABYWCY w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy wymiar). Obowiązek wniesienia przedpłaty w całości dotyczy sytuacji, gdy na zlecenie NABYWCY ma być dokonana zmiana w produkcie lub nadanie mu nietypowych cech. Płatność przed przystąpieniem do zmian w produkcie lub przed nadaniem mu nietypowych cech dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy SKLEPU na podstawie faktury pro-forma lub kartą.
 9. Do każdej przesyłki SKLEP dołącza dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski oraz poza granicami kraju. W dniu wysłania zamówienia z magazynu NABYWCA jest informowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o wysyłce zamówienia i dokładnym terminie dostawy.
 2. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całego zamówienia.
 3. Dostawy krajowe realizowane są przesyłką kurierską lub transportem własnym.
 4. Dostawy zagraniczne realizowane są wyłącznie dla przesyłek o wadze do 30 kg.
 5. Wartości opłat za przesyłki krajowe przedstawiane są na stronie sklepu. Opłaty za przesyłki międzynarodowe są każdorazowo określane przez pracownika Działu Realizacji przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i podawane do wiadomości NABYWCY.
 6. Opłata za przesyłki wielkogabarytowe, składające się z kilku sztuk tego samego produktu, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji, niezależnie od wartości zamówienia, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i podawane do wiadomości NABYWCYSKLEP kieruje się zasadą minimalizowania cen za przesyłki i w przypadku przesyłek zawierających wiele towarów, wycenę przeprowadza w oparciu o ich łączną masę lub gabaryt.
 7. Ewentualna zmiana standardu lub sposobu dostawy, dokonana przez NABYWCĘ już po wysyłce towaru z magazynu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może się wiązać z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały NABYWCĘ.
 8. NABYWCA zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera.
 9. NABYWCA przed pokwitowaniem odbioru przesyłki powinien zbadać stan opakowania oraz w miarę możliwości jego zawartości w chwili doręczenia. Jeśli przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona, NABYWCA powinien zgłosić ten fakt kurierowi i spisać protokół.
 10. Na życzenie NABYWCY towar może być wysłany w terminie późniejszym, dogodnym dla NABYWCY. Gotowy do wysyłki towar może być przechowywany w magazynie SKLEPU bezpłatnie do 30 dni pod warunkiem opłacenia w całości należności za zakupiony towar lub do 14 dni w przypadku przesyłek płatnych w całości lub częściowo przy odbiorze. Po upływie terminów określonych powyżej, SKLEP naliczy opłatę za składowanie w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za jedną paczkę, za każdy rozpoczęty dzień składowania.

§ 7. Gwarancja

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie www.abakuskratki.eu są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 2. Gwarancją nie są objęte naturalne zużycie towaru lub uszkodzenia mechaniczne.
 3. W przypadku, gdy NABYWCA prowadzi działalność gospodarczą, dla niektórych towarów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.

§ 8. Reklamacje oraz odstąpienie od umowy przez konsumentów

 1. Reklamacje dotyczące wad fizycznych rzeczy sprzedanych oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu NABYWCA może zgłosić do Działu Reklamacji sklepu abakuskratki.eu poprzez stronę internetową lub pocztą elektroniczną na adres info@abakuskratki.eu Szczegółowe uprawnienia NABYWCY, będącego konsumentem, przewidują art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) NABYWCA, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie (od daty dostarczenia towaru), składając do SKLEPU pisemne Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, według załączonego wzoru, wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. W razie wysłania do SKLEPU oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, oryginał oświadczenia należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. W takim wypadku SKLEP prześle niezwłocznie NABYWCY za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwracany towar, musi być kompletny i musi znajdować się w stanie niezmienionym w ramach zwykłego zarządu, przez co rozumie się, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Zwracany towar powinien zostać odesłany na koszt własny NABYWCY do magazynu SKLEPU na adres: PPHU ABAKUS Małgorzata Dębicka ul. Zachodnia 6 23-204 Kraśnik niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez NABYWCĘ za pobraniem.
 6. Wszystkie dokonane przez NABYWCĘ, będącego konsumentem, płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zostaną mu zwrócone przez SKLEP niezwłocznie po sprawdzeniu towaru, co do jego zgodności z wymaganiami określonymi w ust. 4 § 8 i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez SKLEP oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. NABYWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia towaru podczas transportu SKLEP sporządzi protokół uszkodzeń, który będzie stanowił podstawę reklamacji NABYWCY wobec przewoźnika.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia NABYWCY. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowej ingerencji NABYWCY, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru przez NABYWCĘ, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

 • Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu.
 • SKLEP nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu NABYWCA nie ma prawa do odstąpienia od umowy jeśli wykorzystał towar w celu przetestowania.
 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Wraz ze złożeniem zamówienia NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu przez PPHU ABAKUS Małgorzata Dębicka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). NABYWCY przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2016 r.